Informácie pre koncových účastníkov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Flexicomm, s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť Flexicomm“) na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1. Identifikačné údaje podniku 

Obchodné meno: Flexicomm, s.r.o.
Sídlo: Prachatiká 1798/19, 96001 Zvolen
IČO: 36849596
DIČ: 2022478458
IČ DPH: SK2022478458
IBAN SK89 0200 0000 0023 8077 5754

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli: Sro, v zložke: 13790/S


2. Rozsah ponúkaných služieb 

Spoločnosť Flexicomm poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb, pričom podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti Flexicomm a na www.flexicomm.sk, a to najmä v príslušných všeobecných podmienkach a v cenníkoch.

3. Štandardné zmluvné podmienky 

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo všeobecných podmienkach a v cenníkoch pre príslušné služby.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a o možnosti jej ukončenia sú uvedené v príslušných dodatkoch k zmluvám o poskytovaní verejných služieb (pričom dĺžka doby viazanosti je určená v závislosti od konkrétnej komerčnej ponuky), alebo v prípadoch bez viazanosti vo cenníkoch príslušných ku každej službe.

4. Štandardné ceny 

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v cenníkoch k príslušným službám. Poplatky za koncové zariadenia.

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov 

Reklamácia je písomné podanie, ktorým si, ako účastník, môžete uplatniť právo na reklamáciu vo veci vád týkajúcich sa služieb alebo tovarov, ktorých dodávateľom sme my, spoločnosť Flexicomm, s.r.o. Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií elektronických komunikačných služieb spoločnosti Flexicomm je uvedený v príslušných všeobecných podmienkach

Vašu reklamáciu týkajúcu sa fakturácie alebo nefunkčnosti služieb môžete podať týmito spôsobmi:

  • osobne v ktoromkoľvek IT Centre. Pozrite si ich aktuálny zoznam,
  • písomne, zaslaním na adresu Flexicomm, s.r.o., Prachatická 19, 960 01 Zvolen,
  • elektronicky na email info[zavináč]flexicomm.sk,
  • odoslaním formulára na webovom sídle,
  • telefonicky na čísle 0911 36 36 33.
Aby sme vedeli vašu reklamáciu posúdiť a vybaviť, prosím, uveďte nám v rámci svojho podania skutočnosti, na základe ktorých budeme vedieť riadne identifikovať, čo požadujete a akých tovarov alebo služieb sa vaša reklamácia týka. Bez uvedeného je možné, že vás budeme musieť dodatočne osloviť so žiadosťou o doplnenie týchto informácií. Zvyčajná lehota na vybavenie reklamácie sú 3 pracovné dni, maximálna lehota nesmie presiahnuť 30 dní, inak sa reklamácia považuje za uznanú.

Reklamačný poriadok týkajúci sa tovaru predaného Flexicomm je uvedený na Reklamačnom poriadku pre tovar


Spoločnosť Flexicomm má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

V prípade, že zákazníkove reklamačné konanie týkajúce sa tovaru alebo služieb bolo ukončené, a zákazník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na telekomunikačného ombudsmana, ktorý sa ním bude zaoberať. Riešenie sporu telekomunikačným ombudsmanom je mechanizmom urovnania sporov, ktorý je vedený spoločnosťou Flexicomm.

V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a účastník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle Zákona.

V prípade uznania reklamácie na tovar ma zákazník právo na jedno z nasledujúcich plnení: opravu tovaru, výmena tovaru, primeraná zľava z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, a to všetko podľa okolností konkrétneho prípadu a v zmysle Reklamačného poriadku a platnej legislatívy.

V prípade uznania reklamácie na elektronické komunikačné služby má účastník v zmysle platnej legislatívy a príslušných všeobecných podmienkach právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, ktoré nezavinil a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného spoločnosťou Flexicomm; toto právo musí uplatniť u spoločnosti Flexicomm najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania elektronickej komunikačnej služby.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb


Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou Flexicomm nájdete na stránke Kontakty.


7. Informácie o zmenách podmienok 

Spoločnosť Flexicomm bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom ich zverejnenia na www.flexicomm.sk. V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok spoločnosť Flexicomm v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v príslušných všeobecných podmienkach oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Oznámenie podstatnej zmeny zmluvných podmienok je spoločnosť Flexicomm oprávnená urobiť písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie, riadenie prevádzky a kvalitu služby

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Flexicomm, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo všeobecných podmienkach k príslušnej službe a najmä v príslušnej časti cenníka pre danú službu.

Kvalita služby (angl. Quality of Service, QoS) je termín používaný pre riadenie dátového toku v telekomunikačných a počítačových sieťach pomocou množiny nástrojov (technológií), ktoré na rôznych vrstvách referenčného ISO/OSI modelu riadia sieťovú komunikáciu. Nasadením QoS môžeme ovplyvniť tieto vlastnosti dátového toku:

  • Bandwidth – šírka pásma.

  • Jitter – veľkosť kolísania odozvy/meškania paketov.

  • Delay – odozvu medzi odoslaním a prijatím IP paketu.

  • Packet loss – stratovosť IP paketov.

Spoločnosť Flexicomm uplatňuje QoS vo forme tzv. differentiated services pomocou ktorej chce zaistiť, že zákazníci síce zaregistrujú určité spomalenie, ale nedôjde ku stavu, kedy by bolo skoro nemožné jeho služby využívať.

Proklamovaná rýchlosť služby Internet je tá rýchlosť, ktorá je uvedená v marketingových materiáloch a cenníku. Proklamovaná rýchlosť je zároveň aj maximálna rýchlosť sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu, ktorú môže užívateľ očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00,00 hod. do 24,00 hod. Pokiaľ nie je uvedené inak, bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 90% maximálnej rýchlosti, a ktorú má úžívateľ k dispozícii minimálne 90 z času počas každého súvislého 4-hodinového intervalu. Minimálna rýchlosť je vyjadrená ako 40% z maximálnej rýchlosti.

Maximálna prenosová rýchlosť je teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť meraná na transportnej vrstve výlučne v sieti Flexicommu. Dosiahnutie tejto rýchlosti Flexicomm koncovým užívateľom negarantuje; tým však nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy. Dosiahnutie uvedených rýchlostí internetového prístupu je možné za bežných prevádzkových podmienok Siete (bez úplných alebo čiastočných výpadkov, vyplývajúcich z vopred nepredvídateľných a náhodných okolností dočasného charakteru mimo kontroly Flexicommu, ako aj plánovaných odstávok Služby internetového prístupu). Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov. Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení, ich rýchlosťou, kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre Služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, technické parametre zariadení a siete ako aj počet Účastníkov zapojených v danej lokalite; čím viac Účastníkov spolu používa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je bežne dostupná rýchlosť nižšia. Poskytovateľ neposkytuje “špecializované služby” uvedené v článku 3 ods. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120, tieto služby žiadnym spôsobom nereguluje preto Užívateľ môže využiť “špecializované služby” v rámci parametrov jemu poskytovanej Služby prístupu k internetu.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov 

Spoločnosť Flexicomm aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.

10. Informácie o kvalite služieb 

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti Flexicomm sú uvedené v príslušných všeobecných podmienkach a v príslušnej časti cenníka pre poskytovanie danej služby.

11. Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet 

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je spoločnosť Flexicomm povinná zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.

12. Informácie o postupoch spoločnosti Flexicomm v prípade neplatenia faktúr 

Spoločnosť Flexicomm má v zmysle zákona právo na úhradu za poskytnuté služby. V prípade, ak je účastník v omeškaní s úhradou za poskytnuté služby aj napriek upozorneniu spoločnosti Flexicomm a uplynutiu dodatočnej primeranej lehoty, je spoločnosť Flexicomm v zmysle Zákona oprávnená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania služieb. V prípade, ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, je spoločnosť Flexicomm oprávnená vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve, resp. príslušnom dodatku s viazanosťou. Podrobné podmienky o postupoch spoločnosti Flexicomm v prípade neplatenia úhrad za poskytnuté služby sú uvedené vo všeobecných podmienkach pre príslušnú službu. Poplatky za upomienku, odpojenie služieb z dôvodu neplatenia a pod., sú uvedené v cenníkoch pre príslušnú službu.